Frivilligpolitik - FrivilligeSyddjurs

Gå til indhold

Hoved menu:

Om

Frivillighedspolitik

Samarbejdet med de frivillige sociale organisationer og foreninger

Den Sociale Servicelov, § 18, fastslår, at kommunerne skal samarbejde med organisationer og foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde.
I Syddjurs Kommune fastlægges rammerne for dette samarbejde i kommunens frivillighedspolitik, og den praktiske udmøntning sker primært gennem et Frivillighedsnetværk og et Frivillighedsråd.
De nærmere retningslinier findes i Samarbejdsaftalen mellem Syddjurs Kommune og de frivillige organisationer og foreninger, som er godkendt af Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Det frivillige sociale arbejde
Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for, hvad en frivillig organisation, forening, gruppe eller enkeltpersoner udfører af aktiviteter inden for social- og sundhedsområdet.
• Frivilligt arbejde betyder en indsats i en frivillig organisation, forening eller gruppe, hvor enkeltpersoner kan være lønnede.
• Socialt arbejde betyder, at det man laver, skal være til gavn for andre. Arbejdet skal bidrage til forebyggelse, løsning eller lindring af sociale eller sundhedsmæssige problemer i bred forstand.

Holdninger og værdier
De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i deres livserfaringer og engagement kan være med til at støtte mennesker, der har brug for hjælp og støtte.
Syddjurs Kommune finder det værdifuldt, at borgere tager medansvar for løsning af opgaver indenfor social- og sundhedsområdet.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde. Derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de frivillige.
De frivillige kan ikke pålægges opgaver af kommunen. De vælger og prioriterer selv deres indsats.
Frivillighedspolitikkens mål

Målet for samarbejdet er:
• at skabe bedre vilkår for det sociale arbejde
• at sikre en åben og fordomsfri dialog i samarbejdet mellem kommunen og de borgere, der udfører frivilligt socialt arbejde
• at skabe en gensidig respekt mellem de professionelles faglighed og de frivilliges personlige engagement
• at øge synligheden omkring rådets arbejde
• fremme nye samarbejdsformer.

Syddjurs Kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde
Syddjurs Kommune yder støtte til det frivillige sociale arbejde i form af:  
• Økonomisk støtte
• Gratis udlån af kommunale lokaler
• Støtte til frivilligcenter i Syddjurs Kommune, hvis et sådant oprettes.
• Konsulentbistand.

I et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Frivillighedsrådet tildeles der støtte til det frivillige sociale arbejde.
Det er ikke fastsat i Serviceloven, hvor stort et beløb, den enkelte kommune skal afsætte til støtte til frivilligt socialt arbejde. Det er dog en forudsætning for den kompensation, som kommunerne modtager fra staten (bloktilskuddet), at tilskuddet samlet set går til det frivillige sociale arbejde (jfr. Social-ministeriets vejledning nr. 7 til Serviceloven om kvalitet, tilsyn og tilskud til frivillige organisationer m. v.)
I Syddjurs Kommune tilstræbes, at der på de årlige budgetter som minimum afsættes statens puljemidler fra § 18 til det frivillige sociale arbejde, samt godkender eventuelle overskydende beløb overføres til det efterfølgende år.
Frivillighedspolitikken er udarbejdet i fællesskab mellem kommunen og Frivillighedsrådet medio 2009, og tages op til revision senest i 2013

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu